Frequent Asked Questions

Waarom OCI?

De creatieve industrie is geen homogene branche. Doordat de grenzen tussen traditionele bedrijfstakken zijn vervaagd, is langzamerhand een nieuwe industrie ontstaan: een bonte verzameling van creatieve bedrijven en brancheorganisaties die van oudsher de belangen van deelsectoren vertegenwoordigenof volledig nieuw zijn ontstaan. Om al die partijen bij elkaar te brengen, en zodoende te komen tot een krachtig creatief collectief, is de stichting Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (OCI) opgericht.

Wat is de doelstelling van OCI?

OCI wil een sterke creatieve sector (helpen) creëren en zo een bijdrage leveren aan de economische groei van Nederland. Krachtenbundeling: OCI brengt bestaande branches met raakvlakken bij elkaar om zo tot creatieve samenwerking en uitwisseling te komen. Exploratie en innovatie, gezamenlijk vergroten van technische kennis en creativiteit. Door als creatief collectief op te treden, zijn er meer mogelijkheden voor het vinden van financiële middelen om ontwikkeling en groei te stimuleren. In 2017 wordt een nieuwe route ingeslagen waarbij via het vaststellen van een innovatie agenda nog concreter invulling wordt gegeven aan de doelstelling. Innovatie is een belangrijke factor in het concurrentievermogen van ondernemingen, van klein tot groot. Samenwerking tussen branches en vele andere partijen levert nieuwe zienswijzen, kansen en uitdagingen op, ofwel INNOVATIE!

·      

 

Welke toegevoegde waarde heeft OCI ten opzichte van de bestaande samenwerkingsverbanden?


In tegenstelling tot andere samenwerkingsverbanden in de creatieve sector kent OCI een zogenaamd paritair bestuur, dat wil zeggen dat zowel werkgevers- als werknemersorganisaties als sociale partners vertegenwoordigd zijn. Daardoor kan OCI ook een rol spelen als gesprekspartners richting de diverse overheden, zoals de ministeries van EL&I en SZW, en ook richting EU. Tevens bieden de diverse sectoren en branches elkaar hun ervaringen, producten, kennis en kunde aan. Hierdoor worden veel ontwikkelingskosten voorkomen en maken we efficiënt gebruik van de steeds beperkter wordende middelen.

Kun je als eenpitter ook lid worden?

OCI is zeker ook een platform voor zelfstandige professionals in de creatieve industrie. Veel ZP'ers zijn op de een of andere manier georganiseerd, via gespreksgroepen, sparringteams, samenwerkingsverbanden, enz. Deze platforms zijn ook van harte welkom bij OCI.

·      

 

Wat zijn de kosten van lidmaatschap?

OCI werkt niet met een premie, maar via een sector- of branche-contributiesysteem. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat OCI zelf vermogen gaat opbouwen. OCI is een overleg- en samenwerkingsorganisatie waarbij de werkelijk gemaakte kosten, zoals vergaderkosten en bureaukosten, betaald moeten worden uit de contributie. Deze kosten zullen derhalve beperkt zijn. 

Bij het ontwikkelen van projecten zullen betrokken partijen in eerste instantie afspraken maken over de financiering van het betreffende project. OCI biedt ondersteuning bij subsidieaanvragen en andere financieringsmogelijkheden.